TripAdvisor Review Express is een gratis tool waarmee beoordelingen verzameld kunnen worden. Je kunt hiermee een verzoek tot een beoordeling sturen naar je gasten nadat ze hebben uitgecheckt. Deze emails worden automatisch verzonden wanneer je TripAdvisor koppelt aan je Sirvoy account.

  1. Ga naar tripadvisor.com/ReviewExpress en voer hier je bedrijfsnaam in om de Review Express functie te activeren.
  2. Configureer de inhoud van de email en het automatische versturen van de email.
  3. Als dit is ingesteld zal Sirvoy automatisch aan TripAdvisor het e-mail adres van je gast doorsturen nadat deze heeft uitgecheckt, zodat je een verzoek tot beoordeling aan je gasten kunt sturen. De e-mail wordt binnen 72 uur na het uitchecken verstuurd.

Meer informatie is te vinden in deze snel-start handleiding van TripAdvisor.